Legea Nr. 272/2004 republicată
privind protecția și promovarea drepturilor copilului
(Text actualizat)

CAPITOLUL XI
Răspunderi și sancțiuni

Art. 141

(1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 41 alin. (2), art. 52 alin. (4) și art. 96 constituie abatere disciplinară gravă și se sancționează potrivit legii.
(2) Nerespectarea obligației prevăzute la art. 41 alin. (3), art. 91 alin. (3) teza întâi și art. 118 alin. (1) lit. a) constituie abatere disciplinară.
Art. 142
(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni:
a) nerespectarea obligației prevăzute la art. 10 alin. (1);
b) nerespectarea obligației prevăzute la art. 10 alin. (2);
c) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) și (3);
d) nerespectarea obligației prevăzute la art. 12 alin. (1);
e) necomunicarea de către organele de poliție a rezultatelor verificărilor specifice privind identitatea mamei, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3);
f) neefectuarea de către serviciul public de asistență socială a declarației de înregistrare a nașterii, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (6);
g) nerespectarea obligației prevăzute la art. 12 alin. (7);
h) nerespectarea obligației prevăzute la art. 14 alin. (1);
i) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 16 și la art. 23 alin. (3);
j) nerespectarea prevederilor art. 27 alin. (2)-(4) și ale art. 87;
k) nerespectarea prevederilor art. 40 alin. (1) și (4);
l) nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (2);
l^1) nerespectarea prevederilor art. 55^1;
m) nerespectarea prevederilor art. 74;
n) nerespectarea prevederilor art. 84 alin. (3);
o) nerespectarea prevederilor art. 91 alin. (2);
p) nerespectarea prevederilor art. 97;
r) nerespectarea obligației prevăzute la art. 98 lit. a);
s) nerespectarea obligației prevăzute la art. 102;
ș) nerespectarea obligației prevăzute la art. 104 alin. (1);
t) nerespectarea prevederilor art. 118 alin. (1) lit. c)-k);
ț) nerespectarea prevederilor art. 127 alin. (1) lit. b).
(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:
a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. a), c), g), h), i), k), m), n), o), r), s) și ș);
b) cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, cele prevăzute la lit. f) și l);
c) cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. b), d), l^1), p) și ț);
d) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. e), j) și t).
(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunii se fac de către ofițerii și agenții de poliție, în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. i), j), o) și p), precum și de persoane anume desemnate dintre cele cu atribuții de control din:
a) Ministerul Sănătății, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) și d);
b) Ministerul Afacerilor Interne sau structurile subordonate acestuia, după caz, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și e);
c) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. h), k), l), l^1), m), n), r), s), ș), t) și ț);
d) Ministerul Educației Naționale, pentru contravenția prevăzută la alin. (1) lit. l);
e) consiliul județean, respectiv consiliul local al sectorului municipiului București, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. f) și g).
Art. 143
Contravențiilor prevăzute la art. 142 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Capitole:
1.

Dispoziții generale și definiții (art.1-8)

2.

Drepturile copilului (art.9-53)

3.

Protecția specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi (art.54-75)

4.

Protecția copiilor solicitanți de azil și protecția copiilor în caz de conflict armat (art.76-83)

5.

Protecția copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal (art.84-88)

6.

Protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricărei forme de violență (art.89-110)

7.

Instituții și servicii cu atribuții în protecția copilului (art.111-125)

8.

Furnizori privați (art.126)

9.

Finanțarea sistemului de protecție a copilului (art.127-132)

10.

Reguli speciale de procedură (art.133-140)

11.

Răspunderi și sancțiuni (art.141-143)

12.

Dispoziții tranzitorii și finale (art.144-155)


© 2019 Venter Mirela - Birou de Mediator. Toate drepturile rezervate.