Legea Nr. 272/2004 republicată
privind protecția și promovarea drepturilor copilului
(Text actualizat)

CAPITOLUL V
Protecția copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal

Art. 84

(1) Pentru copilul care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală și care nu răspunde penal, la propunerea direcției generale de asistență socială și protecția copilului în a cărei unitate administrativ-teritorială se află copilul, se va lua una dintre măsurile prevăzute la art. 59 lit. a) și c).
(2) În dispunerea uneia dintre măsurile prevăzute la art. 59 lit. a) și c), comisia pentru protecția copilului, atunci când există acordul părinților sau al altui reprezentant legal al copilului, ori, după caz, instanța judecătorească, atunci când acest acord lipsește, va ține seama de:
a) condițiile care au favorizat săvârșirea faptei;
b) gradul de pericol social al faptei;
c) mediul în care a crescut și a trăit copilul;
d) riscul săvârșirii din nou de către copil a unei fapte prevăzute de legea penală;
e) orice alte elemente de natură a caracteriza situația copilului.
(3) Părinții copilului care săvârșește fapte penale și nu răspunde penal au obligația de a participa la programele speciale de consiliere psihologică organizate de direcția generală de asistență socială și protecția copilului sau de alte instituții de specialitate publice sau private.
(4) Copilul va participa la programele speciale de consiliere psihologică prevăzute la alin. (3), cu acordul părinților sau al altui reprezentant legal, dacă instanța judecătorească nu dispune altfel.
(5) În lipsa acordului părinților, măsura prevăzută la alin. (4) poate fi dispusă de către instanța judecătorească.
Art. 85
(1) Măsura supravegherii specializate constă în menținerea copilului în familia sa, sub condiția respectării de către acesta a unor obligații, cum ar fi:
a) frecventarea cursurilor școlare;
b) utilizarea unor servicii de îngrijire de zi;
c) urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie;
d) interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea legături cu anumite persoane.
(2) În cazul în care menținerea în familie nu este posibilă sau atunci când copilul nu își îndeplinește obligațiile stabilite prin măsura supravegherii specializate, comisia pentru protecția copilului ori, după caz, instanța judecătorească, după distincțiile prevăzute la art. 84 alin. (2), poate dispune plasamentul acestuia în familia extinsă ori în cea substitutivă, precum și îndeplinirea de către copil a obligațiilor prevăzute la alin. (1).
Art. 86
În cazul în care fapta prevăzută de legea penală, săvârșită de copilul care nu răspunde penal, prezintă un grad ridicat de pericol social, precum și în cazul în care copilul pentru care s-au stabilit măsurile prevăzute la art. 85 săvârșește în continuare fapte penale, comisia pentru protecția copilului sau, după caz, instanța judecătorească dispune, pe perioadă determinată, plasamentul copilului într-un serviciu de tip rezidențial specializat.
Art. 87
Este interzis să se dea publicității orice date referitoare la săvârșirea de fapte penale de către copilul care nu răspunde penal, inclusiv date privitoare la persoana acestuia.
Art. 88
(1) Pe toată durata aplicării măsurilor destinate copilului care săvârșește fapte penale și nu răspunde penal, vor fi asigurate servicii specializate, pentru a-i asista pe copii în procesul de reintegrare în societate.
(2) Tipurile de servicii specializate prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar standardele referitoare la modalitatea de asigurare a acestor servicii sociale se aprobă prin ordin al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse.
(3) Copilul care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală și care nu răspunde penal va fi însoțit și asistat de către un psiholog sau asistentul social, desemnat de direcția generală de asistență socială și protecția copilului în orice etapă a cercetării penale.

Capitole:
1.

Dispoziții generale și definiții (art.1-8)

2.

Drepturile copilului (art.9-53)

3.

Protecția specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi (art.54-75)

4.

Protecția copiilor solicitanți de azil și protecția copiilor în caz de conflict armat (art.76-83)

5.

Protecția copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal (art.84-88)

6.

Protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricărei forme de violență (art.89-110)

7.

Instituții și servicii cu atribuții în protecția copilului (art.111-125)

8.

Furnizori privați (art.126)

9.

Finanțarea sistemului de protecție a copilului (art.127-132)

10.

Reguli speciale de procedură (art.133-140)

11.

Răspunderi și sancțiuni (art.141-143)

12.

Dispoziții tranzitorii și finale (art.144-155)


© 2019 Venter Mirela - Birou de Mediator. Toate drepturile rezervate.